Regulamin

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SKLEPU

 

  1. Firma InnoGIO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie prowadzi sklep pod adresem www.abckid.pl, a w nim sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej „Sklepem”. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż nowych oraz oryginalnych produktów dla dzieci. Szczegółowy spis produktów i ich cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej Sklepu.
  2. Osobą dokonującą zakupów w Sklepie, zwaną dalej „Nabywcą”, może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu, w tym w szczególności dokonująca zakupów. Nabywca będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.2014.121), zwany będzie dalej „Konsumentem”.
  3. Osobą dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu, jest właściciel Sklepu – InnoGIO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Ostródzkiej nr 74h, 03-289 Warszawa, prowadzący działalność gospodarcza zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000745608, kapitał zakładowy  5400 złotych, nr NIP: 5252760351, adres e-mail: innogio@innogio.com (dalej również: „Właściciel Sklepu”).
  4. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady zawierania umów sprzedaży towarów (produktów) w sklepie www.abckid.pl, wskazuje zobowiązania Sklepu wobec Nabywcy, oraz prawa i obowiązki Nabywcy wynikające z realizacji umowy sprzedaży z uwzględnieniem zasad postępowania reklamacyjnego.
  5. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu przez Konsumentów stanowią umowy zawierane na odległość z przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).
  6. Dla korzystania ze Sklepu niezbędny jest komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
  7. Korzystanie ze Sklepu wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu przez Nabywcę.

   PRZEDMIOT TRANSAKCJI
  8. Przedmiotem zamówienia przez Nabywcę mogą być tylko produkty przedstawione na stronie internetowej Sklepu w chwili składania zamówienia przez Nabywcę.
  9. Produkty prezentowane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U.2014.121 ze zm.) – są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy. Zawarcie umowy sprzedaży wybranego produktu, na warunkach wyszczególnionych w jego opisie na stronie Sklepu, następuje z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
  10. Ceny wszystkich produktów znajdujących się na stronie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Nabywcy, od wartości oraz wielkości przedmiotu zamówienia, a podawane są przy wyborze sposobu dostawy towaru przez Nabywcę. Całkowity koszt zamówienia wraz z kosztami dostawy wskazany jest przed złożeniem zamówienia przez Nabywcę.
  11. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Dokonywanie zmian, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie ma wpływu na zamówienia złożone przez Nabywcę przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
  12. Warunki wszelkich akcji promocyjnych i wyprzedaży będą ustalane w oddzielnych regulaminach.
  13. Produkty prezentowane na stronie Sklepu to produkty nowe oraz oryginalne i wolne od wad (fizycznych i prawnych), posiadające wymagane atesty i zezwolenia dopuszczające do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polski.


                 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

  1. Nabywca może złożyć zamówienie bezpośrednio na stronie internetowej www.innogio.devsel.pl - po uprzednim zarejestrowaniu się Nabywcy albo bez rejestracji - i podaniu prawidłowych danych oraz wskazaniu adresu dostawy. Rejestracja w Sklepie oraz korzystanie z funkcjonalności Sklepu są nieodpłatne.
  2. Dla prawidłowego złożenia zamówienia należy:
   a) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
   b) wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu);
   c) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. W przypadku wybrania dostawy kurierem Nabywca może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem.
   d) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Nabywcy ma zostać wystawiona faktura VAT;
   e) kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” ” albo „Zamawiam i płacę przy odbiorze”, w zależności od wyboru formy płatności;
  3. Po złożeniu zamówienia bezpośrednio na stronie internetowej www.innogio.devsel.pl Nabywca otrzyma automatycznie wygenerowaną wiadomość e-mail zawierającą szczegółową informację o założonym zamówieniu.
  4. Do końca następnego dnia roboczego Sklep mailowo potwierdzi przyjęcie zamówienia Nabywcy do realizacji.
  5. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści potwierdzenia przyjęcia zamówienia należy skontaktować się ze Sklepem przy pomocy poczty elektronicznej na adres innogio@innogio.com lub telefonicznie na numer (508)311775 w celu wyjaśnienia sprawy.
  6. Złożenie zamówienia przez Nabywcę oznacza złożenie Właścicielowi Sklepu oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionego produktu. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą otrzymania przez Nabywcę pocztą elektroniczną potwierdzenia przyjęcia do realizacji ostatecznego zamówienia, o którym mowa w punkcie 4. Po tej czynności Nabywca nie ma możliwości edycji złożonego zamówienia.
  7. Sklep może odmówić realizacji zamówienia i je anulować, lub odmówić rezerwowania towaru dla zamówienia, gdy w jakimkolwiek etapie realizacji zamówienia obsłudze Sklepu nie udaje się nawiązać kontaktu z Nabywcą w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych od pierwszej próby kontaktu.
  8. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Nabywcy, który - co najmniej trzykrotnie - nie odebrał przedmiotu zamówienia dostarczanego za pośrednictwem Poczty Polskiej, płatnego przy odbiorze, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia go do właściwej placówki Poczty Polskiej, lub nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską.

   ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ
  9. Czas oczekiwania na wysyłkę jest to czas przygotowania wysyłki oraz czas dostawy przesyłki.
  10. Standardowy czas dostawy przesyłki nadanej przez Sklep wynosi 24 godziny robocze i liczony jest od chwili jej przekazania do firmy kurierskiej do momentu odbioru przez Nabywcę. Do czasu dostawy nie należy wliczać dni wolnych od pracy (tj. sobót i niedziel, świąt państwowych i kościelnych itp.). Wysyłka zamówień następuje każdego dnia roboczego do godziny 17:00 i zależna jest od dostępności towaru w magazynie. Dla towarów oznaczonych statusem „wysyłamy od ręki” wysyłka realizowana jest w ciągu 24 godzin od otrzymania przez Sklep płatności. Dla towarów oznaczonych statusem „wysyłka 3 do 7 dni” oraz „wysyłka do 10” dni o terminie wysyłki Nabywca informowany jest indywidualnie tuż po ustaleniu dostępności u producenta.
  11. W szczególnych przypadkach (np. utrudnienia związane ze złymi warunkami atmosferycznymi, nieprzewidziane zdarzenia losowe itp.) czas dostawy przesyłki może ulec wydłużeniu, za co Sklep nie ponosi odpowiedzialności.
  12. Gdy w procesie realizacji zamówienia okaże się, że Sklep nie jest w stanie zrealizować zamówienia z powodu niedostępności produktu, Właściciel Sklepu zobowiązuje się do poinformowania Nabywcy drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej o tym fakcie niezwłocznie, nie później niż trzydziestego (słownie: trzydziestego) dnia od momentu złożenia potwierdzonego zamówienia (zawarcia umowy sprzedaży). Sklep zwróci Nabywcy kwoty, które Nabywca przekazał Sklepowi w ramach umowy sprzedaży.
   W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, Właściciel Sklepu może zaoferować Nabywcy:
   a) anulowanie zamówienia w całości;
   b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie;
   c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Nabywcę wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, a Nabywca nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).
  13. W przypadku gdy Nabywca nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w pkt. 5 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Nabywcą z przyczyn nie leżących po stronie Właściciela Sklepu), Właściciel Sklepu dostarczy Nabywcy produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Nabywca zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w zamówieniu.
  14. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 5 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Właściciel Sklepu zwróci Nabywcy zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części).
  15. Przygotowanie do wysyłki - w szczególności w związku z indywidualnym charakterem zamówienia - może trwać do 20 (słownie: dwudziestu) dni roboczych.
  16. Koszt dostarczenia zamówionych produktów pod adres wskazany przez Nabywcę wskazany jest przy wyborze formy dostarczenia zamówionego towaru.
  17. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak dostawy zamówionego produktu w przypadku, gdy Nabywca błędnie lub niekompletnie wprowadzi informacje dotyczące adresata lub miejsca dostawy produktu w procesie składania zamówienia.
  18. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Nabywca powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. Należy zwrócić szczególną uwagę na stan taśm i plomb zabezpieczających przesyłkę w przypadku, gdy uszkodzone jest opakowanie przesyłki, plomby lub taśmy zabezpieczające, bądź sam towar, jak też jeżeli otrzymany produkt jest niekompletny. W takiej sytuacji Nabywca powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji i ustalenia dalszych działań, a w miarę posiadanych możliwości powinien odmówić przyjęcia przesyłki oraz sporządzić w obecności kuriera protokół zawierający odpowiednie informacje (w szczególności wskazanie braków lub uszkodzeń oraz datę i godzinę doręczenia). Powyższe nie narusza uprawnień Nabywcy wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

   FORMY PŁATNOŚCI
  19. Zapłata za zamówienie może nastąpić w formie:
   a. przelewu na rachunek bankowy 11 1020 1042 0000 8202 0395 8469 prowadzony przez Bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy z siedzibą w Warszawie, albo
   b. za pośrednictwem transferuj.pl na zasadach określonych w regulaminie portalu transferuj.pl
  20. Sposoby płatności, o których mowa w ust. 1 lit. b) powyżej są dostępne na stronie transferuj.pl w zakładce metody płatności: https://transferuj.pl/metody-platnosci.html.
  21. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem spółki Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357, Kapitał zakładowy: 4.798.500,00 PLN (wpłacony w całości), zgodnie z regulaminem dostępnym pod adresem: https://secure.transferuj.pl/regulamin.pdf.
  22. W przypadku dokonania wyboru formy płatności w postaci przelewu bankowego, zamówienie zostanie wysłane do Nabywcy dopiero, gdy zapłata wpłynie na wskazany rachunek bankowy.

   PARAGONY, FAKTURY VAT

   Do każdego zakupionego produktu dołączany jest dowód sprzedaży lub faktura VAT – zgodnie z wyborem Nabywcy - i dostarczany wraz z tym produktem.

   REKLAMACJE, ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARU
  23. Właściciel Sklepu ponosi odpowiedzialność wobec Nabywcy, gdy sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Nabywca ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania mu danego produktu przez Właściciela Sklepu.
  24. Właściciel Sklepu jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Nabywcę lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Nabywca może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Właściciel Sklepu niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Nabywcy wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Właściciela Sklepu albo Właściciel Sklepu nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
  25. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Właściciela Sklepu usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Właściciela Sklepu. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
  26. W celu rozpatrzenia reklamacji Nabywca powinien dostarczyć reklamowany towar wraz z dowodem zakupu tego towaru do siedziby Właściciela Sklepu i opisem reklamacji. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Właściciel Sklepu ustosunkowuje się do żądania Nabywcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
  27. W przypadku uznania reklamacji, towar (produkt) zostanie naprawiony lub wymieniony na wolny od wad i ponownie dostarczony Nabywcy na koszt Sklepu. W przypadku braku możliwości dokonania naprawy lub zamiany Sklep w terminie 7 (siedmiu) dni od rozpoznania reklamacji zwróci Nabywcy wpłaconą kwotę na wskazany przez niego rachunek bankowy.
  28. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) Konsument może odstąpić od umowy (zamówienia) bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie. Informacja w zakresie prawa odstąpienia przez Konsumenta stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Formularz oświadczenia o odstąpieniu stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
  29. W razie odstąpienia od umowy wskazanego w ust. 6 niniejszego paragrafu, umowa jest uważana za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Właściciel Sklepu potwierdził przyjęcie jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
  30. Zwrot zapłaty za produkt nastąpi na wskazany przez Nabywcę rachunek bankowy, a w razie jego niewskazania, zwrot nastąpi w formie przekazu pocztowego na adres Nabywcy podany przy składaniu zamówienia.
  31. Właściciel Sklepu dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w razie:
   a) anulowania zamówienia lub części zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją – zwrotowi podlegać będzie odpowiednia część ceny;
   b) odstąpienia od umowy;
   c) uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.
  32. Warunki gwarancji określają wytwórcy lub producenci towarów (produktów) lub ich autoryzowani przedstawiciele. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej oraz we wskazanej w niej sieci serwisowej / u podmiotu serwisującego. Wszelkie roszczenia gwarancyjne mogą być także zgłaszane gwarantom za pośrednictwem Sklepu, przy czym terminem zgłoszenia gwarancyjnego jest termin przekazania zgłoszonego roszczenia Nabywcy do podmiotu odpowiedzialnego z tytułu gwarancji.


VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem Danych Osobowych Nabywców zarejestrowanych lub dokonujących zakupów w sklepie internetowym www.abckid.pl jest spółka InnoGIO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ostródzka 74H, kod pocztowy: 03-289, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy pod numerem KRS:0000745608, NIP 5252760351, REGON 381055508, kapitał zakładowy: 5400 złotych.
  2. Sklep przetwarza dane osobowe Nabywców na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawach krajowych, w tym w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz krajowych aktach wykonawczych z zachowaniem procedur ochrony danych osobowych opisanych w tych aktach prawnych.
  3. Szczegółowe zasady przetwarzania przez Sklep danych osobowych oraz uprawnienia przysługujące Nabywcy w zakresie ochrony dotyczących go danych osobowych określa Polityka Prywatności (zamieszczona pod adresem: http://abckid.pl/polityka-prywatnosci).
  4. Nabywca przed rejestracją/założeniem konta użytkownika lub dokonaniem zakupu ma obowiązek zaznajomienia się z zasadami przetwarzania danych osobowych stosowanymi przez Sklep, a w szczególności z wynikającymi z nich uprawnieniami Nabywcy. Oświadczenie o zaznajomieniu z zasadami przetwarzania danych osobowych jest wymagane do prawidłowej rejestracji oraz uwierzytelnienia Nabywcy w Sklepie.

   POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
  6. Właściciel Sklepu oświadcza, że nie stosuje żadnego z kodeksów dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (2007.171.1206 ze zm.).
  7. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do czasowego bądź częściowego wyłączenia funkcjonalności Sklepu bez podawania przyczyny. Niniejsze postanowienie nie odnosi się do zamówień będących w trakcie realizacji. Niniejsze postanowienie nie może naruszać praw nabytych dotychczasowych Nabywców.
  8. Nabywca ma prawo do kontaktu z obsługą Sklepu w sprawach dotyczących: zakupów, produktów oferowanych przez Sklep itp. drogą elektroniczną przez: formularz kontaktowy, adres e mail innogio@innogio.com oraz telefoniczną na numer (508)311775
  9. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu zamieszczenia ich na stronie internetowej Sklepu i mają zastosowanie wyłącznie do umów sprzedaży zawartych po zamieszczeniu zmian. Wprowadzane zmiany nie mogą naruszać praw nabytych dotychczasowych Nabywców.
  10. Aktualnie obowiązujący Regulamin Sklepu jest dostępny pod adresem: https://abckid.pl/regulamin, w brzmieniu obowiązującym Nabywcę, może być również udostępniony Nabywcy Sklepu nieodpłatnie na jego prośbę w formie elektronicznej (pliku PDF).
  11. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów pomiędzy Sklepem a Nabywcą lub stosowaniem niniejszego Regulaminu będą możliwie rozstrzygane polubownie w drodze negocjacji. W razie braku możliwości rozstrzygnięcia polubownego, wskazane w zdaniu poprzedzającym, sądem właściwym będzie sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu.
  12. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu  25 maja 2018 r.

 

 

Sklep internetowy Sellingo